హౌసింగ్ లోన్ కు అప్లై చేస్తే ఎంతొస్తుంద

ఇందుకు కారణంగా చెప్పచ్చు. ఈ నేపధ్యంలో సొంతింటికు ఉత్సాహపడేవారు..చేతిలో ఉన్న డబ్బుతో కాకుండా హౌసింగ్ లోన్ తో ముందుకు వెళ్లాలనుకుంటున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో  హౌసింగ్ లోన్ ఎంత బ్

ఇంకా చదవండి